top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הרעלת עצים זו עברה פלילית


17.8.2022


תלונות במשטרה על הרעלת עצים נסגרות בטענה: אין עברה פלילית.

להלן פרוט סעיפי החוק כהוכחה לעברה פלילית.

במקרה הנדון במכתבי: הורעלו עצי אקליפטוס בני למעלה ממאה שנה, הנטועים בחצר פרטית נעולה.

מישהו בעל כוונת זדון, טיפס על חומה וגדר בכדי להגיע לשני גזעים צמודים לחומה.

העבריין קדח חורים בגזעים והזריק חומרים רעילים מאוד. בכוונת זדון להרוג את העצים הענקיים.

צמרות עצי ענק מתייבשים כעת, קיים סיכון לנפילת ענפים.

המוטיבציה להרעיל עצים:

במקום ראשון : סחר בעץ.

או לאומנות ושנאת ישראל

או הפרעה נפשית.

לכב' קצין חקירות....

הרעלת האקליפטוסים זו עברה פלילית


ההסבר על פי עיקרי החוק והמושגים המבוארים בחוק

1. האקליפטוסים בחצר הם "עצים בוגרים". העצים הורעלו- הרעלת עץ היא "כריתה".

2. איסור כריתה עץ -ללא "רישיון כריתה". לאקליפטוסים לא יצא רישיון כריתה כחוק.

3. לכריתת עצים בני מאה שנה, נדרשת "תכלית בקשה" מוצקה, וקשה מאוד לקבל רישיון.

4. "ערך עץ" -תנאי לקבלת רישיון. ערכם של האקליפטוסים מגיע למאות אלפי ש"ח , (מחשבון ערך עץ ועוד) .

5. בחוק סעיף ז – עבירות, עונשין .


החוק:

"עץ בוגר" – עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות, ולעניין עץ במגרש שייעודו בתכנית בת-תוקף הוא מגורים קוטר גזעו הוא 20 סנטימטרים לפחות" (פקודת היערות חלק א)


"כריתה" – חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים, וכן כל פעולה הגורמת או העלולה לגרום למותו של אילן מוגן או עץ בוגר, לרבות ריסוס, הרעלה, הסרת קליפת העץ, שריפת העץ, חיתוך שורשיו או בנייה בתוך תחום קוטר צמרתו או עקירה ..." ( פקודת היערות חלק א)


רישיון כריתה- "לא יכרות אדם אילן מוגן או עץ בוגר ולא יעתיקו וכן לא יוביל אדם אילן מוגן או עץ בוגר או חלק מהם, שלגביהם קבע השר כי הובלתם טעונה רישיון, והכל אלא אם כן קיבל תחילה רישיון לכך מפקיד היערות" (פקודת היערות סעיף 15 א)

תכלית הבקשה ושיקולים במתן רישיון -"לא ייתן פקיד היערות רישיון לכרות אילן מוגן או עץ בוגר, כאמור בסעיף 15(א), אלא לאחר ששקל, בין השאר, את תכלית הבקשה ואת מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי של האילן המוגן או העץ הבוגר שלגביו מתבקש הרישיון כאמור, ונוכח כי אין להותירו במקומו או להעתיקו.." ( פקודת היערות סעיף 15 א. (א))


ערך עץ

"ערך" של אילן מוגן או עץ בוגר – שוויו של אילן מוגן או עץ בוגר, הנקבע, בין השאר, על פי מינו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו, ערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי" ( פקודת היערות חלק א )

לצורך ביצוע החישוב : מחשבון ערך עץ(משרד החקלאות) + שמאי להערכת שווי היסטורי, משפחתי וכ'

רצ"ב דוגמא :

מחשבון ערך עץ [1]חישוב ערך עץ-היסטורי וערכים נוספים ( אישי, משפחתי, מורשת וכ') אינם במחשבון

נדרש שמאי לביצוע חישוב ערך .


עבירות ועונשין

"הכורת אילן מוגן או עץ בוגר או מעתיקו שלא עפ"י רשיון שניתן ע"י פקיד יערות, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין." (פקודת היערות סעיף 17.( 7) )


"כל העובר על תקנה שהתקינוה עפ"י פקודה זאת, יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר ששה חדשים או לקנס של מאה לירה או לשני העונשין כאחד." ( פקודת היערות סעיף 17. (10) )


בנוסף לאמור בפקודת היערות, אני מניחה שבוצעו עברות על פי הדין הפלילי: פגיעה ברכוש פרטי, חבלה בכוונה תחילה, סיכון חיי אדם וכדומה.


רצ"ב- דו"ח מעבדה,

חוות דעת פקיד יערות

דו"ח מידע מפורט


בכבוד רב

אסנת בנימין
[1] מחשבון ערך עץ ( הצבת הנתונים. מצב העץ - מצויין לפני ההרעלה , מיקום העץ – מצויין)

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page