top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הערות לתזכיר החקלאות חוק ההסדרים 6.3.2023

פרק 1

לכאורה הסוגיות בתזכיר הגיוניות לחלוטין, וקבלתן יפתח את השוק הישראלי לשפע של מוצרים, שיביאו בהמשך להתנוונות חקלאות הצומח. כל זאת היות ושתי הסוגיות כאחת יוצרות פער תחרותי בין החקלאים בישראל לעמיתיהם בחו"ל ומכאן קצרה הדרך לפגיעה אנושה בגידולי הצומח.

1. החלשת החקלאות תביא לכמה תגובות שרשרת חמורות, ולהלן השתיים החמורות שבהן (בשל קוצר היריעה ללא נימוקים)

1א. פגיעה קשה בביטחון התזונתי של אזרחי ישראל

1ב. התדלדלות השטחים הירוקים במדינת ישראל (על כל המשתמע מכך מבחינה אקולוגית ואיכות החיים), בשעה ששינויי האקלים כבר הולכים וגורעים מהראות הירוקות של המדינה.

2. על מנת לשמר ולשפר את החקלאות הישראלית נדרשת הממשלה ליוזמה והשקעות במודרניזציה של החקלאות הישראלית, ולא להסתפק בתמיכה התוכנית הזנק שרובן ככולן מכוונות ליצוא של טכנולוגיות, כבמקרים רבים החקלאות הישראלית אינה יכולה לנצלן כפי שמתאפשר המדינות רחבות שטח.

2א. לאמץ טכנולוגיות גידול חדשות כמו גידולים וורטיקליים המאפשרים ניצול יעיל של השטח והמשאבים הנדרשים לגידול,

2ב. הטמעת טכנולוגית חדשות להתמודדות עם מזיקים וגורמי מחלות בחקלאות כמו שימוש בטכנולוגית חום Thermaculture ולשדרג את השימוש באמצעים ביולוגיים ובכך להביא את החקלאות הישראלית לאפס שימוש בתכשירי הדברה סינטטיים רעילים, ולתת את היתרון הנדרש מול התוצרת המיובאת.

2ג. ארגון מחדש של המחקר החקלאי היישומי המוסדי על מנת שישרת באופן יעיל את המגדלים ויאפשר לשדרג את החקלאות שתוכל להתחרות ביבוא.

פרק 2

אבקש להוסיף לחוק ההסדרים את החובה לנטיעת עצים בשולי חלקות חקלאיות.

נטיעת עצים בשולי חלקות משפרת את החקלאות: כשוברי רוח וממתני חום, מניעת סחף קרקע , מיתון סופות, להגברת החלחול, מיתון משברי אקלים. עצירת השתלטות צמחים פולשים, צמצום זיהום האויר ועוד.

זאת ועוד,

לערים ולישובים -תהיה הטבה משמעותית במיתון החום ומניעת סחף קרקע, והפחתת זיהום האויר ועוד

יש לזכור כי 6 מיליון דונם חלקות חקלאיות סובבים את הערים והישובים

משרד החקלאות מדווח על סיכוני סחף קרקע בערים ובחלקות, ועל הכפלת הפיצויים מניזקי אקלים- ולא טורח לעשות את המינימום הנדרש למנוע את הנזקים הללו. (בזבוז משווע של כספי ציבור והקפצת יוקר המחייה)

רק נטיעת עצים בשולי החלקות תעצור את סחף הקרקע, תמתן את החום תטיב עם החקלאי ועם הערים

מידע על חשיבות נטיעת עצים בשולי חלקות בקישור זה :טו בשבט 2023 -ייעור חקלאי זו הוראת השעה


הערות

נספח- ציטוט מחוק ההסדרים- חקלאות :

"מוצע כי המועצה תפסיק לעודד ולפעול לתאום מחירים וכמויות בין החקלאים, בין היתר, באמצעות שימוש במשאבי המועצה, וכן תפסיק לפרסם מחירון של פירות וירקות בשוק הסיטונאי אשר תורם לתיאום מחירים בין החקלאים"


· " השירותים להגנת הצומח יבצעו פניה לקבלת מידע מהרשויות המוסמכות במדינות הייבוא, בין באופן יזום ובין לפי בקשה, וינהלו דיון מקצועי עימן לשם קביעת תנאים פרטניים ליבוא של כל מוצר. תנאים אלו יפורסמו לציבור שלאחריו יתאפשר רישוי מיידי של יבוא מוצרים על יסוד התנאים שנקבעו".


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page