top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

החוק הטוב, הפרה יסודית ושיעור מעץ האקליפטוס האדיר בחיפהעדכון: 9.11.2022 רישיון הכריתה בוטל

בעיר חיפה יש כעת תקווה שהעצים ישמרו על פי הוראות החוק .

החוק הטוב שומר על עצים רק כאשר אנשי חוק ותכנון מקצועיים עושים את עבודתם.

פקיד יערות עירוני/אזורי הוא רק בורג במערכת.

מקור השיבוש בהתנהלות: ארז ברקאי פקיד יערות ראשי וענבר אשכנזי במשרדו.


8.11.2022

לכבוד

עו"ד ימית קליין היועצת המשפטית לעיריית חיפה


הפרה יסודית- עץ אקליפטוס לשימור ,רחוב בועז 4 חיפה

שלום רב

אבקש את התערבותך המיידית.

1. ברחוב בועז מספר 4 חיפה [1] מתוכן פרוייקט הריסה ובניה .

ועדה מקומית קידמה את התוכנית וקבעה כי עץ מס' 3 -אקליפטוס גדול מאוד הוא עץ לשימור .

2. ועדה מחוזית דנה בערר [2] ובמסמך ההחלטה נכתב: "עץ מספר 3 מיועד לשימור בהחלטת ועדה מקומית" [3] "בהתאם נקבע בועדה מקומית: יש לשמר את עץ מס' 3"[4] "כפי שהסביר ב"כ וועדה מקומית: בדקו ואמרו שאכן עץ מס 3 לא ייכרת" [5]

3. לאחרונה הסתבר שעץ מספר 3 עומד להיכרת. פקיד היערות טוען שיצא רישיון כריתה בחודש יולי

4. ע"פ הוראת החוק מדובר בהפרה יסודית .

"שינוי מהוראות שנקבעו בתכנית לעניין עצים בוגרים כהגדרתם בסעיף 83ג או לעניין נטיעת עצים – ייחשב כסטייה ניכרת לעניין סעיף זה."[6]

ולכן , יש להגיש את התוכנית מחדש לועדה מקומית ולקבל החלטה .

5. רישיון הכריתה אינו חוקי .

לצערי, אמינות רישיונות הכריתה בחיפה מוטלת בספק, נשלח מכתב בנושא לראשת העיר [7]

תושבים עוקבים אחרי הרישיונות, קיימת דאגה לעץ האדיר, לו התפרסם רישיון היו מגישים ערר ומרימים קול צעקה בעיריית חיפה. מדובר בעץ אקליפטוס אדיר וייחודי

אבקש את התערבותך בדחיפות, נדרש לבטל רישיון כריתה לא חוקי .

נדרש היזם להגיש מחדש תוכנית לועדה מקומית- בגין סטייה ניכרת מהוראות התוכנית.

ממתינה לתשובתך בהקדם

בברכה

אוסי בנימין


תודה לתושבים: טלי מואב , ליאור אפט מגיש הערר , בני איתן, לימור אור ואח'

תודה לחברת מועצת העיר שרית גולן שטיינברג

הערות [1] גוש חלקה 10760/17 [2] דיון 27.7.2021 [3] החלטה בערר סעיף 70 ( נספח א :תשריט ותמונה ) [4] החלטה בערר סעיף 67 [5] החלטה בערר סעיף 68 [6] חוק תכנון ובניה 150 (ה) [7] מצורף מכתבי : 28.8.2022 פרסום רישיונות כריתה – אתר עירוני חיפה ליקויים והטעיה בפרסום רישיונות כריתה באתר עירוני -חיפה

נוהל הגנת עצים בעת עבודה - חיפהComments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page