top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

האם העצים והתושבים זוכים להגנת החוק להגנת עצים בעיר חיפה ?


28.8.2022

02.325

לכבוד

עינת קאליש רותם

ראשת העיר חיפה

שלום רב,


פנתה אלי קבוצת תושבים, לאחר פגישה שקיימתם, בחיפוש תשובות לשאלות אותם סיכמתם לברר. את המקרים שהובאו לפני, בחנתי אל מול הוראות החוק. להבנתי הופרו דיני הגנת העצים.

אבקש לפרוס בפנייך את המידע ההכרחי למען הגנת העצים הבוגרים בחיפה על פי הוראות החוק.

במכתב זה -אדגים את הליקויים על רישיון כריתה ברחוב מרגלית המאפיין בעייתיות חוזרת בהגנת העצים בעיר.


רישיון כריתה רח' מרגלית חיפה

מקריאת החלטת ההשגה [1] ניתן להבין שכל ההליך בוצע כחוק. לכאורה קיים היתר, ומבקשים להתחיל בביצוע העבודות. ולכאורה לצורך כריתת העצים, בוצע סקר עצים עדכני ב- 22.6.2022, ולאחריו הונפק רישיון כריתה מס' 04-XXX בתאריך .7.2022. רישיון הכריתה פורסם, הוגש ערר, וההשגה נדחתה.

אך, זו מראית עין בלבד. הגנת העצים כחוק – לא בוצעה.

( היזם / בעל הנכס לא הפר את החוק-הוא ביקש וקיבל רישיון כריתה. אחריות העירייה להגן על העצים על פי הוראות החוק. )


להלן סעיפי החוק –והפער במקרה זה

1. "היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים" [2]

לפי סעיף החוק: מוסד התכנון -הוא הסמכות להחליט על הגנת עצים בוגרים בשטח התוכנית.

החוק לא החריג מוסד תכנון, ולכן הסעיף חל על כל מוסדות התכנון בתהליך, עד מיצוי "מכלול השיקולים התכנוניים" כולל שיקול הגנת העצים. כאשר יכריע מוסד התכנון וייתן אישור-היתר בניה , כולל הנחיה לעצים בתוכנית. כולל הנחיית לנטיעת עצים [3]

פקיד היערות הוא רק המייעץ למוסד התכנון [4] ולא המכריע לפני היתר בניה .

רישיון כריתה רחוב מרגלית חיפה – נראה שהעצים והציבור לא זכו להגנת החוק:

1.א לא התקבל "אישור לתוכנית"-היתר בניה [5] ולא שקל מוסד את "מכלול השיקולים התכנוניים" ובכלל זה את שיקול הגנת העצים.

1.ב פקיד יערות העמיד את עצמו כסמכות עליונה מעל מוסדות התכנון

1.ג . רישיון כריתה יצא לפני "אישור מוסד התכנון" – בניגוד לחוק

1.ד . "תכנון מוצע"( סקיצה) של היזם- זו התכנית שקיבל פקיד היערות, ולאורה הנפיק רישיון כריתה.

תכנון מוצע הוא רצונו של היזם בלבד, התוכנית לא אושרה, לא עומדת בכל הדרישות וההחלטות.

1.ה. פקיד יערות חסר ידע מתאים -ולמעשה מחליף את המקצועיות ועבודת הצוות של מוסדות התכנון.

1.ו במרגלית -רישיון כריתה ניתן מראש. כריתת עצים לפני היתר. בהתעלמות מהחוק, ומהעובדה שרוב הבקשות לא מבשילות לכדי היתר בניה ובניה.

2. סקר העצים.

סקר עצים צריך להתבצע לפני תכנון- ע"פ נהלים להכנת סקר עצים. [6]

נוהל מבא"ת -קבע את סקר העצים כתנאי סף להגשת תוכנית(נספח 6 ) [7]

"בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה באופן שיקבע שר הפנים" [8]

מרגלית חיפה – בעיה בסקר העצים

2.א. סקר עצים לפני תכנון -בוצע ב .4.2014 .

2.ב ההליך היזמי והתכנוני לא הבשיל להיתר בניה [9]

2.ג. תוקף סקר העצים- 5 שנים.[10]

לא בוצע סקר עצים חדש/מעודכן ב4.2019. [11] קידום התוכנית מ 2019 -ללא סקר עצים בתוקף.

2.ד. סקר עצים חדש בוצע ב 6.2022 - לצורך קבלת רישיון כריתה.

2.ה ביצוע סקר עצים 6.2022 במנותק מכל הליך נדרש ע"פ חוק


3. תנאי הרישיון כריתה

תנאי רישיון הכריתה במרגלית - מוסתרים מהציבור – בניגוד לחוק!

3. א. על פי חוק יש לחשוף את תנאי רישיון הכריתה הן בדוח השנתי [12] והן ברישיון הכריתה [13]

פרסום דוח שנתי רשיונות כריתה "מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפרסם, מדי שנה, לא יאוחר מיום 31 במרס, דין וחשבון בדבר רישיונות לכריתה, להעתקה ולהובלה של אילנות ועצים בוגרים לפי סעיפים 5 ו-15(א), ויפורטו בו, בין השאר, מספר האילנות והעצים הבוגרים שכריתתם הורשתה, מיקומם, זהות מקבלי הרישיון, תנאי הרישיון לעניין נטיעה חלופית או תשלום היטל כאמור בסעיף 15א(ב), והסיבות להתרת הכריתה או ההעתקה; הדין וחשבון יפורסם באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ויהיה פתוח לעיון הציבור במשרד הראשי של המשרד."

פרסום רישיון כריתה לציבור "מידע על החלטות בעניין רישיונות כריתה או העתקה שניתנו לפי סעיף זה יפורסם טרם מועד כניסתם לתוקף של הרישיונות, באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר או באתר האינטרנט של פקיד היערות שנתן את הרישיון האמור, ויהיה פתוח לעיון הציבור במשרד של פקיד היערות שנתן את הרישיון;"

באור :

"רישיונות כריתה או העתקה שניתנו לפי סעיף זה" הכוונה לסעיף 15 - רישיונות כריתה.

15 א. לא יכרות אדם עץ ולא יעתיק... אלא אם כן קיבל תחילה רישיון כריתה.

15 א. א. לא ייתן פקיד יערות רישיון כריתה "אלא לאחר ששקל את תכלית הבקשה "( תכלית הבקשה

במרגלית היא היתר הבניה , כאמור חוק תכנון ובניה סעיף 83 ג (ג)).

"ואת מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי של

האילן המוגן או העץ הבוגר שלגביו מתבקש הרישיון כאמור, ונוכח כי אין להותירו במקומו או

להעתיקו כאמור בסעיף קטן (ג)."

15 א.(ב) "ברישיון כאמור בסעיף קטן (א), יקבע פקיד היערות בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון

לנטוע, במקום ובמועד שעליהם יורה, עץ או עצים אחרים במקום העץ הבוגר או האילן המוגן

שייכרת, שערכם שווה לערך העץ הבוגר או האילן המוגן כאמור, כפי שחושב לפי סעיף קטן (ה)(1)

(בסעיף זה – נטיעה חלופית); סבר פקיד היערות כי בשל תנאים סביבתיים או נסיבות מיוחדות

לא ניתן לבצע נטיעה חלופית, יקבע בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לשלם היטל כספי בשיעור

ובאופן כפי שנקבע לפי הסעיף הקטן האמור..."

( שווה ערך לעץ לכריתה –חישוב משוקלל ניתן לקבל מושג ב -מחשבון ערך עץ )

15 א (ג) רישיון העתקה – ( זהה לסעיף 15 א . א – רישיון כריתה )

15. א (ד) קביעת ערובה כספית – בתנאי הרישיון

15 א (ה) כל שינוי בקביעת תנאי העתקה וערך חליפי, כללים להוצאת רישיון, גובה הערבות וכ

בידי שר החקלאות ולאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה , ולאחר אישור ועדת הפנים והסביבה

של הכנסת.


3 ב בתנאי הרישיון נכללים כחוק :

א. נטיעה חליפית או היטל כספי

ב. תנאי ההעתקת עצים

ג. ערובה כספית.


4 .סיכום נושא רישיון כריתה ברחוב מרגלית חיפה

רישיון כריתה (לכאורה לא חוקי), ניתן על סמך סקיצה/תכנון מוצע ולא על סמך היתר בניה,

רישיון כריתה ניתן בעזרת סקר עצים אשר בוצע - לצורך ניקוי מראש של השטח מעצים, ( לכן לכאורה לא פורסמו תנאי רישיון הכריתה)

כאמור, נראה שהעצים והתושבים לא זכו להגנת החוק.

זאת ועוד, תוכנית המוסתרת מהתושבים [14] משקפת לנו תמיד הליך לא תקין! פעולה על פי חוק לא דורשת הסתרה. שיתוף הפעולה של עובדי הציבור עם ההסתרה-לא מובנת.

מקור המניפולציות אינו פקיד יערות עירוני. (אם כי במרגלית ניכרת השקעה יתרה למען כריתת עצים, במצב חריג) ההוראות מגיעות מהפקידים במשרד החקלאות- המבטלים חקיקה ללא סמכות, וקובעים שינויים בסדרי הגנת העצים- בניגוד לחוק וללא סמכות.

דוגמאות :

על פי החוק -שינוי ברישיונות כריתה בסמכות שר החקלאות, ולאחר שהתייעץ עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הפנים והסביבה של הכנסת (פקודת היערות 15. א.(ה)

למניפולציות ברישיונות כריתה-לא קיים אישור הגורמים הנ"ל. (לא פורסם ולא נדון לא אושר)

נקבע בחוק-מדרג הסמכויות להגנת עצים בתכנית בניה. הפקידים הפכו את מדרג הסמכויות – בניגוד לחוק. כנ"ל לא קיים תיקון לחוק לביצוע מניפולציות להפחתת הגנת העצים, ושינוי סמכויות בהגנת העצים, הסותרים באופן ברור את הוראות החוק.


תוצאות המניפולציות : פי 3 עצים כרותים. ( ב-2018 140,000 עצים בשנה ,ב- 2020 280,000 עצים בשנה. ב-2021 עברנו 350,000 עצים לשנה + הסתרה והטעיה לכריתת עשרות אלפי עצים ללא רישיון כריתה – בניגוד לחוק. )


לסיכום -אבקש להוקיר קבוצת תושבים איכותית בחיפה, על עמידה נחושה להגנת העצים. למרות ההטעיות והמניפולציות בהם פוגשים. במקרה זה החוק לצידם. במקרים נוספים הבעיה דומה.


כאמור עריית חיפה, כמו מקומות רבים אחרים נפלה למניפולציה של הפרת החוק.

הכרחי לחזור להגנת העצים כחוק.

זכותו של ראש עיר להטביע את חותמו על העירמטרה ראויה היא הגנת העצים הבוגרים על פי חוק, נובע מכך הגנת זכויות התושבים כחוק ומנהל תקין.


בכבוד רב

אסנת בנימין

[1] החלטת השגה רחוב מרגלית חיפה [2] חוק תכנון ובניה סעיף 83 ג (ג) [3] " סמכותו של מוסד תכנון להתנות מתן היתר בתנאים הנוגעים לנטיעת עצים לפי כל דין" חוק תכנון ובניה סעיף 83 ג (ד) [4] חוק תכנון ובניה סעיף 83 ג (ג) [5] מכתב למשנה יועמ"ש עריית חיפה, מאת חב' עו"ד סלומון ליפשיץ. בנושא: תיק בניין רח' מרגלית . מתאריך 8.22 .[6] כללים להכנת סקר עצים – עמ' 30 תשריט [7] נוהל מבאת תנאי סף להגשת תוכנית – נספח 6 סקר עצים . מאז 2012 [8] חוק תכנון ובניה 83 ג .ב. [9] מכתב למשנה יועמ"ש עריית חיפה, מאת חב' עו"ד סלומון ליפשיץ. בנושא: תיק בניין מרגלית . מתאריך .8.22 [10] " תהליך התכנון לרוב אורך מספר שנים ומסיבה זו כאשר התהליך מתארך לעיתים יש לתקף את הסקר ונספח העצים לנוכח השינויים שהתרחשו בשטח בנוגע לעצים. זאת רק אם עברו יותר מחמש שנים ממועד עריכת הסקר הראשוני" [11] סקר עצים מעודכן לאחר 5 שנים מ 2019- לא כתוב ברשימת המסמכים בהחלטת ההשגה של פקיד יערות ראשי . [12] פקודת היערות סעיף 25 א [13] פקודת היערות סעיף 15 (ב ) [14] במכתבו של ב. איתן לכבוד ראשת העיר, ומיילים נוספים בדבר הסתרת תוכניות הבנוי.

1 Comment


llevi10
May 19, 2023

מזדהה עם כל מילה.

אני לפני דיון התנגדות בועדת ערר מחוזית להרס הכרמל ברחוב רחל 4. 13 עצים בוגרים במגרש ועוד 6 בגובלים. הפקיד התייחס רק לחלק כמו האלון הענק הזה והודיע שהוא להעתקה והאזדרכת לידו לשימור... העיריה לא השיבה בכלל להתנגדות המנומקת שנשלחה והשאלה אם יש עילה מבחינת הניסיון שלך לעצור ההחלטה לתת היתר בנייה עד שהפקיד יצא ממשרדו ויבדוק. למשל לפני כמה שנים נעשתה הגשה של תוכנית אחרת שם שלא בוצעה וזוהו 13 עצים בוגרים! עכשיו הוא מתייחס לשישה...

אודה אם תתקשר

ד"ר לי-און לוי 050-2062012


Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page