top of page
  • אלה אבין עמותת נוח

דרישה לשינוי מדיניות כריתת עצים, למניעת התאכזרות לבעלי חיים/ עמותת נח למען בעלי החייםלכבוד

ד"ר ארז ברקאי.

מנהל אגף יער ואילנות

פקיד היערות הממשלתי


הנדון: התאכזרות לבעלי חיים דרישה לשינוי מדיניות כריתת עצים

ארגון נח (ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנה על בעלי חיים) הינו "ארגון למען בעלי חיים" אשר אושר על ידי שר החקלאות והשר להגנת הסביבה ברשומות. בהתאם לחוק, לשם אכיפתו, והינו בעל מעמד סטטוטורי עלפי דין, ומוסמך להגיש קובלנות פליליות במקום המדינה כנגד העוברים על הוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ועל התקנות לפיו וכן להגיש בקשות לשם קבלת צווי מניעה כנגד המפרים את החוק.

2 .כמו כן מהווה ארגון 'נח' את ארגון הגג של 25 עמותות הפעילות בתחום רווחת בעלי החיים בישראל, בפריסה ארצית, מצפון ועד דרום.

נקר סורי- אתר הצפרות הישראלי


3 .במסגרת מטרותיו, פועל ארגון 'נח' לשם אכיפת חוק צער בעלי חיים ונהלי משרדי הממשלה השונים בנושא, בין היתר באמצעות בתי המשפט ומערכות אכיפת החוק השונות, לשם עיגונו של היחס החברתי לבעלי חיים, כחלק מתפיסתו הערכית לשמש פה לבעלי החיים (הנעדרים פה) ושל מי שמטפלים בהם.

4 .אצל ארגון 'נח' התקבלו, בחודשים האחרונים, תלונות רבות מהן עולה כי פקיד/י יערות נותן/נים באופן שוטף היתרי כריתת עצים נרחבים, לעשרות עצים( ליזמים ו/או לחברות קבלניות לצרכי הריסה/בנייה ורווח, זאת מהלך עונת הקינון (חודשים מרץ עד ספטמבר), הכל תוך פגיעה קשה בבעלי החיים במקום, ובפרט בגוזלים שטרם למדו לעוף, הכל, באופן לא מידתי, שלא למטרה ראויה, תוך גרימת צער בעלי חיים ניכר עד מוות בייסורים וחינוך פסול לציבור הרחב, הקהת לבו לאדישות וזילות לייסוריהם ומותם של בע"ח תוך צניחה למותם.

5.בהמשך לכך, וכדי למנוע המשך צער לבעלי חיים ניכר, אנו פונים אליך כדלקמן, על מנת כי יבוצע שינוי מדיניות מיידי בכל הנוגע למתן היתרי כריתה ליזמים וקבלנים בפרויקטים של הריסה ו/או בנייה.

6 .חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) התשנ"ד 1994 מהווה את המסגרת החוקית הכוללת והמקיפה להגנה על רווחת בעלי החיים.

תכלית החוק היא להגן על בעלי החיים באחריות האדם, ולהבטיח כי ככל שנדרשת פגיעה בבעלי החיים, היא נעשית לתכלית אנושית ראויה ובאופן מידתי (רע"א 96/1684 עמותת תנו לחיות לחיות נ' מפעלי נופש חמת גדר בע"מ פד' נא )3 ,)עמ' 853.)


7 .לתשומת לבך סעיף 2(א( לחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד- 1994 ,אוסר על התעללות כלשהי בבעלי

חיים, לרבות כל פגיעה בהם בכל דרך: "לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי".

מדובר באיסור כללי, כאשר הניסיון מלמד, שקשת המעשים והמחדלים שמוגדרים כהתעללות והתאכזרות היא רחבה מאוד ויכולה לנוע בין גרימת סבל לא מכוון ועד לגרימה מכוונת של סבל לבעלי החיים, מכל מיני סיבות, כך במקרנו כריתת עצים מהלך עונת קינון, כאשר לעניין זה מתקיימים מלוא יסודות העבירה.

סעיף 17( א( לחוק קובע, כי המפר את הוראות סעיף 2(א( לחוק, דינו מאסר עד שלוש שנים או קנס כקבוע בסעיף 61(א()4 )

לחוק העונשין )עד כרבע מיליון ₪(, ובנסיבות בהן העבירה בוצעה תוך גרימת סבל חמור או בכוונה, המאסר הוא ארבע (4) שנים.

.

8 .מתן היתרי כריתה ליזמים/לקבלנים, מהלך עונת הקינון, לצרכי הריסה ובנייה, ללא כל סייגים, תוך גרימת צער בעלי חיים, אינו מידתי, עומד בניגוד לחוק ו לפסיקת בג"צ, אכזרי, ולא מבוצע למטרה ראויה )פסק דין חמת גדר, בג"צ החתולים( הכל תוך השמדת בעלי חיים, בייסורים, תוך זילות לחייהם, למען בצע כסף, ותוך פגיעה בערכים אנושיים בסיסיים של חמלה ומוסר.

9 .במעשים ו/או במחדל ים אלא ובמתן ההיתרים ללא כל סייגים, גורם פקיד יערות לצער בעלי חיים, ופוגע בכבוד האדם וחירותו וכן ברגשות הציבור.

10 .על פקיד היערות במסגרת הפעלת שיקול דעתו, על פי פקודת היערות, לקחת בחשבון שיקולים של צער בעלי חיים, ולנהוג באופן מידתי ולתכלית ראויה. פקיד יערות לא רשאי לתת היתרי כריתה ליזמים וקבלנים, ללא סייגים מתאימים, כלאחר יד, מבלי לאזן צרכי בנייה מחד וצרכי צער בעלי חיים מחד.


11 . לפיכך ובהמשך לכל האמור לעיל נדרש בזאת פקיד היערות:

א. לבחון מחדש את מדיניות מתן היתרי כריתת עצים ליזמים ולקבלנים במסגרת של הריסה ו/או בנייה.

ב. לסייג מתן היתרי כריתה לצרכי הריסה ו/או בנייה ליזמים/קבלנים לאחר תום עונת הקינון הרלוונטית, בהתאם לסוג עץ / סוג הציפור המקננת. ו/או להתנותם בפינוי הקינים טרם הריסה/ בנייה על ידי אנשי החברה להגנת הטבע ו/או על ידי ארגונים למען בעלי חיים כהגדרתם בחוק.


אין באמור במכתבנו זה ו/או במה שלא נאמר בו כדי להוות וויתור של ארגון 'נח' ו/או של כל צד ג' שהוא על כל זכות ו/או

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על פי כל דין ו/או הסכם.

בכבוד רב,

אלה אבין

מזכ"ל נח


העתקים:

גב' טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה בתחום רווחת בעלי חיים.

ד"ר חן הניג, ממונה ראשית רווחת בעלי חיים משרד החקלאות.


ארגון הגג נח מאחד את העמותות הבאות:

אגודת צער בעלי חיים רחובות. חובבי חתולים חיפה. עמותת הרצליה אוהבת חיות. עמותת רעננה וכפר סבא אוהבות חיות.

אגודה לצער בעלי חיים חיפה . עמותת "גלבוע אוהבת חיות". נהריה אוהבת חיות-אזרחים למען בעלי חיים בנהריה וסביבתה.

עמותת "משמר בעלי החיים". עמותת " פתח תקווה אוהבת חיות" . חובבי חתולים חיפה. עמותת ראשון אוהבת חיות.

באר שבע אוהבת חיות- העמותה למען בעלי חיים באר שבע וסביבתה. עמותת "ערד לחי". עמותה למען חיות משק.

עמותת בית ים אוהבת חיות. אגודה לצער בעלי חיים ירושלים. ח.ב.ר למען הכלבים, החתולים וחיות אחרות.

האגודה ישראלית נגד ניסויים בבע"ח. עמותה הבית להצלת חתולים-חדרה. בית להצלת חתולים פתח תקווה.

עמותת אילת אנימלס. עמותת ספיי ישראל. עמותת "פגסוס" . עמותה למען מדע מוסרי. עמותת פרוייקט סולומון.


2 Kommentare


Noa Zweig
Noa Zweig
22. Apr. 2021

הארה במקומה לתחום שנמצא בעלתה. חשוב שאנשים מן הישוב וקובעי מדיניות בפרט, יהיו מודעים לכך שעץ הוא בית למגוון חיות שבלעדיהם נשאר עם חולדות וג'וקים במבחינת מגוון ביולוגי.

Gefällt mir

dudua
21. Apr. 2021

כל הכבוד על הפנייה והלואי שתיפול על אזניים קשובות.

בכל מקרה צריך לדעתי לקחת רשיון כריתה אחד שעבר את אישור פקיד היערות ולהציף אותו בעתירה בבית משפט. זה יוכל להוות תקדים ויאלץ שינוי מדיניות בלי לחכות לחסדיו של פקיד היערות הראשי

Gefällt mir
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page