top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

דוח RIA (ברקאי 2017) מגמתי ולא על פי דין


על דוח RIA (ברקאי 2017 )

דוח RIA (הפחתת הרגולציה)- הינו הסיבה לצו יערות פטור מרישיון כריתה

הועדה המייעצת לשר -המליצה על פטור מרשיון כריתה לאור מסקנות דוח RIA ׁ(ברקאי 2017)

דוח RIA בחינת היקף חובת רישיון כריתה 2.2017 בוצע ע"י ארז ברקאי פקיד יערות ראשי ומנהל אגף יער ואילנות.

"מסקנת הבחינה היתה יש במתן הפטור כדי לצמצם את הנטל הן על הציבור והן על המערכת הממשלתית"


ברור לי שהמסקנה של ברקאי לא נכונה ומשהו השתבש

התועלת הכלכלית לציבור ולמשק מהעצים ידועה. .הגנתם מייצרת תועלות מעוגנת בחוק.

ומנגד ההוצאה מזערית: כמה פקידים באגף יער ואילנות, ועלות רישיון כריתה 48 ש"ח

ואכן מצאתי

המסקנה "המוטעית" של ברקאי -תוצאה של דוח RIA לא על פי הכללים וההוראות לבחינת הרגולציה! ותוצאה מהתעלמותו מהחוק המגדיר את תפקידו ונותן לו את הכלים להגן על העצים

ולכן הוא בוחן נתונים לא רלוונטים ולא בוחן כלל את אובדן הערך מכריתה בקלות

מזעזע להבין- הוא לא מודע לערכי העצים עליהם הוא אמור להגן.

הדוח לא מבוסס, לא עומד ברמה מנמלית נדרשת לבחינת הרגולציה.

וגם-הטיית הדוח במצג שווא -הוצאה הגדולה ביותר בטבלאות שלו: רישיון כריתה לעצי משתלות. כידוע לכולנו - אין רישיון כריתה לעצי משתלות ולא יהיה .

דוח להפחתת הרגולציה המתעלם מחקיקה מסמיכה, ומתעלם מהחלטת הממשלה ומהמדריך הממשלתי להפחתת הרגולציה -הינו דוח מגמתי מוטה ומקדם אינטרסים זרים לאינטרס הציבורי.

וצו יערות פטור מרישיון כריתה שמקודם בעזרת הטעיות ומצגי שווא ואטימות מבהילה של השר דיכטר וח"כ יעקב אשר

עומד לייצר הכבדה כלכלית עצומה על הציבור ועל המשק

אבל היי, חפיף, ברקאי חסך לנו 30 ש"ח על בחינת רישיון כריתה
דוח RIA לבחינת היקף רישיונות כריתה( ארז ברקאי 2017 ) נכתב תוך התעלמות מעיקרי החלטת ממשלה 2118 (הפחתת הרגולציה.) [1] ובהתעלמות מחקיקה מסמיכה ( 3) ולא על פי המדריך הממשלתי להפחתת הרגולציה.

ותוך התעלמות מחוק ונהלים ומהצורך הציבורי על פי חוק.

כתוצאה מכך:

לא בוצעו בדוח RIA -חישוב כלכלי מבוסס נתונים- לבחינת עלול תועלת בביטול רישיון כריתה.

ולא יודע הרגולטור כמה מגוחכות הטבלאות בדוח RIA (תמונות)


דוגמא לחישוב החסר בדוח RIA

הצעה -ביטול חובת רישיון כריתה לסוג עץ- פרקינסוניה שיכנית

ביטול רישיון כריתה גורר אוטומטית את מחיקת הערך החליפי

נתונים-בשנת 2016 נכרתו סה"כ 500 עצים מסוג זה

300 עצים -בקוטר גזע 20 ס"מ. כ"א בערך חליפי של 3673 ₪.[17] סה"כ 1,101,900 ₪

200 עצים -קוטר גזע 50 ס"מ, כ"א ערך חליפי של 59,283 ₪ סה"כ 11,856,600 ₪

סיכום

ב 2016 נכרתו ברישיון 500 עצים מסוג פרקינסוניה שיכנית

הערך החליפי של 500 העצים סה"כ 12,958,500 ₪

השוואת עלות תועלת:

מצד אחד- מביטול רישיון כריתה ל 500 עצים מסוג פ.ש. נמחק אוטומטית ערך חלופי לנטיעה/ טיפול בעצים בסף 12,958,500 ש"ח

מצד שני -ביטול רישיון כריתה ל 500 עצים מסוג פ.ש- חוסך XY ש"ח- על ביטול שעות עבודת פקיד יערות (בממוצע Y עצים ברישיון

כפול עלות טיפול ברישיון X ש"ח )

תוצאה ? לא נערכו חישובים ולא הוצגה תוצאה.

ואם יכרתו 2000 עצים מסוג זה? כריתה במחטף ללא רישיון וללא סיבה מוכחת לפלישה ונזק .

ואם יכרתו עצים גדולים אחרים? (בטעות או הטעיה )


דוח RIA משאבים ממשלתיים

דוח RIA עלות ישירה לציבור


בדוח RIA לא הציבו את ערכי העצים כחוק. אלא רק את כמות הבקשות לרישיון

אילו חישבו כנדרש "על פי המידע שלפניו" היה מבין הרגולטור שנגזלו עשרות מיליוני ₪ מכספי ציבור.

לו טרח לפרט את מיני העצים, וכמותם , ערכם החליפי, ולא רק כמות בקשות – לא היה נכשל.

לפי החישוב בדוח RIA :

תמורת חיסכון זניח של 38,000 ₪ לשנה:

נגזלו מהציבור נטיעה חלופית כחוק .

העצים איבדו לפתע את ערכם כחוק[18] ( גיל, גודל, וכ)

הפקרות וכריתה חופשית ללא בחינת תכלית הבקשה וערכי העצים[19]

בניגוד להיגיון בדוח RIA : עץ צל גזע 50 ס"מ ברחובות העיר, דינו כדין עץ בקוטר 10 ס"מ אי שם, [20]

שיקול הדעת להגנת העצים נמסרה לידי כורתים ובעלי אינטרסים

ובניגוד לנהלים והכלים ליישום ערכי העצים כחוק [21] תוך ביטול חובת דין וחשבון שנתי. (הסתרת היקף העצים הכרותים)

וכן נמחקה סמכות מוסד התכנון לבחון את ערך העצים בתכנון בניה ותשתיות כחוק [22]

וכן נמחקה זכות הציבור כחוק להגן על העצים (פרסום רישיון כריתה, ערר , סקר עצים וכ )

כל זאת - ללא בחינת חלופות כנדרש, ללא הצבת מלא המידע , וללא ביסוס טענותיו , ללא מקורות מידע

מי אמר דוח מגמתי וכרתני ולא קיבל?

חישובים נוספים בהמשך ודוח מוטה ומטעה כנ"ל.


בקצרה

1. לא בוצע דוח RIA (ברקאי 2017 ) ע"פ ההוראות :

"לחשב את הנטל הרגולטורי הצפוי מהרגולציה בהתחשב במידע שלפניו " (3ג)

"לצמצם את הפגיעה באינטרסים ציבוריים נוספים עקב הרגולציה" (3 ה)

"ליישם סעיף זה על פי הנחיית המדריך הממשלתי להערכת השפעות הרגולציה" (3ח')

לא בוצעה הערכת עלות תועלת של החלופות האפשריות ובחירה בחלופה המיטבית" [2]

לא נשקלו כלכלית וערכית תועלות העצים לציבור הכללי, ואובדנם הצפוי, נוכח הקלות בכריתת עצים.

לא הוצבו במשוואה ערכים כמותיים ידועים

לא נבדקו החלופות כדרישת המדריך הממשלתי

לא נזכר ולא נשקל ביטול ערך חלופי ונטיעה חלופית כחוק, ואובדן כספי ציבור

לא קיים בסיס מחקרי לטענות נגד עצים, הטענות מוצגות "כעובדות" ואין מקורות למידע

באופן מדהים וחסר תקדים עולה מדוח RIA (ברקאי 2017) שלא ידועים לרגולטור ולאחראים :ערכי העצים[3] וזכויות הציבור[4] וכל מהות הגנת העצים כחוק על פי פקודת היערות.

או ש..

2. בניגוד לעיוות בדוח RIA (ברקאי 2017 ) חשוב לדעת עובדות: לעצים תועלת כלכלית וערכית הניתנת למדידה, ולה ניתן ביטוי בחוק בסעיף ערך חליפי. (יפורט) וכן ידועים המחקרים על העצים וחישובי תועלות ספציפיות למשק, לאדם לסביבה לאקלים לטבע.[5] , [6]

ולכן המחוקק הכיר בערכם, ומודע לכריתה ברגע של עץ הגדל במשך שנים. ומודע לבעלי האינטרסים הזרים מפניהם הכרחי להגן על העצים. עובדה היא שהכנסת לדורותיה, חיזקה את הגנת העצים: פקודת היערות, חוק תכנון ובניה, חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע, צו אילנות מוגנים, תמא 22 ונהלים ותקנות.

הידע המקצועי והמחקר המקצועי והנתונים במשרד החקלאות והם נדבך עיקרי להגנת העצים כחוק -דוח RIA הנ"ל- מתעלם מהכל.


ובהרחבה

3 . דוח בחינת רגולציה חדשה RIA היקף רישיונות כריתה 2.2017 .

(קבע שנדרש להחריג מהגנת החוק 3 קבוצות עצים. - 9 מינים פולשים, עצי מטע ועצי משתלות. )

א. המידע המוצג בדוח דל ומגמתי. חסר מידע מפורט וקיים. מידע כמותי וכספי - נעדר מהחישוב .

ב. עלות ישירה לציבור אינו הציבור הכללי.(פקודת היערות מתייחסת לציבור הכללי , לדוגמא בצורך הציבורי[7])

ג. הנתון שהוצב בחישוב: מספר הבקשות בשנה- אינו הנתון הרלוונטי לצרכי החישוב (פרוט כאן)

ד. הרגולטור לא ערך כלל "התייעצות עם בעלי עניין"[8] לצורך כתיבת הדוח.[9]

ה. הרגולטור טוען שהוא משתמש בפרוטוקול ועדה מייעצת מ 2014 -בבסיס לדוח. אך מוכח במסמך זה שאין זה כך (הרגולטור לא נכח בועדה, לא היה כלל באגף יער ואילנות, ולא במשרד החקלאות. ולא עסק לפני המינוי שלו בנושא העצים!. [10]

ו. לא נזכרים בדוח חברי צוות ועורך דין כנדרש במדריך הממשלתי.

ז. מתודולוגיה מקורות וחומרים מבוסס לכאורה על וועדה מייעצת (2014) לשר החקלאות , אך חסר אמינות לחלוטין כפי שיוכח כאן.

ז.1. אין קישור לפרוטוקול הוועדה. 2014 (קישור קיים לאור חובת פרסום בפקודת היערות להחלטות הועדה) [11]

אין קישור למקורות המידע בהם דנה הוועדה, אין תעוד לחוות דעת מקצועיות שעמדו בבסיס הדיונים.

ז.2 שתי הערות בעלות מספר זהה (4) בפרק זה - והפניה למקור אחד בלבד. שלא נזכר בפרוטוקול וועדה 2014

מקור "הידע" הנ"ל- אינו ידע מקצועי של משרד החקלאות, ולא היה כלל במרכז קבלת ההחלטות של ועדה 2014 (ע"פ ישראל גלון מנהל הועדה ב 2014) . הרגולטור בחר ביועץ אחר לדוח המגמתי לביטול רישיונות כריתה.

הרגולטור בחר לא לקשר את הדיונים המקצועיים וההמלצות המקצועיות שהובאו לוועדה. ולמעשה הסתיר אותם בדוח.


4. הדוח לא בוצע כנדרש ולא נאמן להחלטת הוועדה 2014 -הטיה והטעיה בדוח 2017

ולדוגמא -בסעיף "מינים פולשים"-שתי הטעיות משמעותיות

א. כותב הרגולטור -הועדה החליטה על עקרון לאישור כריתה גורף "לפוטנציאל הנזק"- זה לא אמין . הועדה החליטה רק על 9 סוגי עצים (8 לא נפוצים, 1 נפוץ) לגביהם הובהר שאין ספק.

לעומת זאת, כריתה נרחבת על פי "פוטנציאל הנזק" של מין פולש יגביר את היקף כריתות העצים בהתבסס על הפחדות ואיומים ללא ביסוס וכאמור – מנוגדת להחלטת הועדה 2014. ולא היתה מקובלת על חברי הועדה .

ב. הרגולטור מציג מקור אחד בלבד – "ספר הצמחים הפולשים"-של דופור דרור הנ"ל הוא יועץ חיצוני למשרד הגנת הסביבה.

ספר זה לא היה המקור המידע בוועדה 2014 [12] ספר זה סותר את כל עבודת פקידי היערות ומתעלם מהסמכויות הממשלתיות למחקר בעצים והגדרת מינים ומנוגד למהות ולהוראות דיני הגנת העצים!


5 . עוד הוכחות למגמתיות הכרתנית וההטעיה בדוח RIA בנושא עצים פולשים ע"פ סיפרו של היועץ כמקור הידע היחיד-ובסתירה חמורה לידע המקצועי והחוקי המנהל את הגנת העצים במשרד החקלאות.

א בקובץ "הנחיות לנטיעת עצים בחצרות פרטיים 2018" (משרד החקלאות) [13] כלולים העצים: אורן קפריסאי, צפצפה מכסיפה , ופלפלון דמוי אלה.

אותם עצים כתובים כפולשים ומזיקים בספרו מ 2010 של היועץ דופור דרור.


ב. החוק ומשרד החקלאות מגנים הגנה מוגברת על סוגי עצים בצו אילנות מוגנים. העצים הוכרזו משמעותיים בכל שלבי גידולם.

בהם: אורן קפריסאי, אקליפטוס המקור, פיקוס בנגלי, פיקוס השדרות, פיקוס קדוש, צפצפה מכסיפה. (צו האילנות היה בתוקף עד 2017)

אותם עצים כתובים בספר "צמחים פולשים" / דופור דרור ( 2010)

כאמור - הרגולטור בוחר "מקור ידע" הסותר ומבטל את הכלי החוקי להגנת העצים המשמעותיים ביותר.


הספר הצמחים הפולשים/דופור דרור (2010) אינו מקור הידע של החלטות הועדה ב2014 (ועדה בניהול פקיד היערות המקצועי הראשי ישראל גלון.) על ועדה 2014 - טוען הרגולטור שהוא מתבסס את דוח RIA .

המעשה חמור מאוד: הספר "צמחים פולשים" דופור דרור (2010) הוטמע כמקור הידע לועדה 2014- בדוח מ2017- דוח RIA


6. הרגולטור מתעלם או לא מכיר את סעיף החוק הכלכלי והרלוונטי כל כך, להפחתת הרגולציה שכל מטרתה כלכלית.

בדוח RIA לא חישב הרגולטור את הערך הכלכלי של העצים, ערכם לציבור הכללי- כמתחייב מהחוק בסעיף ערך חלופי [14]

" ערך חליפי - ערכם הכספי של העצים: ערך חליפי משמעו הערכת שווי עץ המיועד לכריתה והגדרת ערך כספי בש"ח לנטיעה של עצים חדשים. מטרת הערך החליפי היא להעניק לעצים תג מחיר המשקלל את סך תרומתם לסביבה. כל זאת על מנת לצמצם את כריתת העצים, ולקבוע תג מחיר מחייב באם ייכרת העץ, הסכום יושקע בעצים אחרים שיתרמו בהווה, ויותר מכך בעתיד, את אותה התרומה הסביבתית, הנופית, האקולוגית, האקלימית, האסתטית וכ ' בעבור העץ שנכרת".[15]


החישובים החסרים, מידע מוטה ולקוי, והתעלמות מחוק ומנתונים קיימים לחישוב.

7. בדוח RIA קבוצת עצים מס' 1 : עצים פולשים

א. בטבלה עמ' 35- -יש 9 סוגי עצים להם ע"פ הדוח צריך לבטל חובת רישיון כריתה.

ובסעיף 9.1 "מינים פולשים ב 2016 נכרתו למעלה מ 1000 עצים ב 100 בקשות"

לא ברור האם הרגולטור מתכוון ל 1000 עצים רק מתוך 9 סוגי העצים עליהם החליטה הועדה ב 2014 ?

ב.. לא דיווח הרגולטור בדוח על אובדן נטיעה חליפית(כספי ציבור) כתוצאה מביטול הרישיון. המתוכנן לעצים הפולשים

ג. לא פרט הרגולטור בדוח :כמה עצים מכל סוג ומה ערכיות העצים כחוק (גודל, גיל, מצב העץ וכ) ומה ערך אובדנם הכולל

ד. לא חישב הרגולטור - את ערך אובדן כל סוג עץ לציבור הכללי. למרות שלמשרד נוסחת חישוב מאז התיקון לחוק וגם מחשבון ערך עץ: https://www.gov.il/Apps/Moag/TreeValueCalculator/treecalc.html# [16]

כל המידע נגיש לרגולטור -דוגמה לחישוב בראש המאמר


ה חישוב בדוח : לא קיים המידע "בעלות ישירה לציבור" ולא ב" משאבים ממשלתיים"


8. בדוח RIA קבוצה שניה של עצים : עצי מטע

8. עצי מטע-בטבלה (ללא נטיעה חלופית וטוב שכך).

כאמור "לא נשקל המידע המונח לפניו" בכל בקשת רישיון לעצי מטע: מאות או אלפי או עשרות אלפי עצים.

א. המידע חסר בדוח -לצורך הדוגמא:

בשנת 2016 , הוגשו 30 בקשות לרישיון- הכוללים 80,000 עצים לכריתה.

פרוט: 40,000 -זית, 10,000 - אבוקדו, 10,000, 10,000 תפוז, 10,000 פקאן וכ'

הסיבה לבקשות : 10- מטע חדש, 10 -צרכי בניה, 5- מחלה. 5 -הזנחה .

כל אלו עצי מטע לכריתה- אך לכל סיבה הליך אחר על פי חוק ונהלים


ומעל לכל-הפשע בהסתרת היקף כמות העצים לכריתה בפרסום רישיונות ויותר מכך בדוח השנתי

ב האם לא תשקול המדינה להשקיע 11,000 ₪ לשנה לבחינת כריתת 80,000 עצים ?

ג. האם 48 ₪ לאגרת רישיון כריתה [23] אחת לכמה שנים כה מכבידה על החקלאי ?

ד. האם לא זכאי הציבור לבחון את הבקשות כנדרש בחוק לאלפי עצים בכל רישיון?

ה. חלופה לכריתה לא נשקלה: טיפול וייעוץ מקצועי לעצים, ועזרה כלכלית לחקלאי[24] .

ו. כריתת מטע לצורך בניה מחוייבת בתיקון 89 לחוק התכנון והבניה. ולא תבוצע

ז. המידע ראוי להיבחן לאורך כמה שנים, הדאטה בידי אגף יער ואילנות. מש' החקלאות.

החרגת עצי המטע מהגנת החוק לעשרות אלפי עצים בשנה! ללא ביסוס וללא מידע ואסמכתאות, מבטל הרגולטור כל בקרה ודאטה, כולל לצרכי מס על הסחורה , ביטול השקיפות המחוייבת בחוק [25]

9 .קבוצה 3 בדוח RIA עצי משתלות מדובר בהטעיה , והטיית הדוח באופן קיצוני – פי 10 !

הנטל הרגולטורי תאורטי בלבד. וראה זה פלא זה הנטל הכבד ביותר.

לעצי משתלות לא יוצאים רישיונות כריתה והעתקה

ס(9.2: )"עצי המשתלות , חסרים נתונים על העתקות עצי המשתלות, עם זאת מידי שנה ניטעים בישראל עשרות אלפי עצים, שמקורם במשתלות המשרד מעריך שבהינתן החלטה לאכוף את חובת הרישיון ולא לתת פטור, יטופלו כ 1000 בקשות בשנה".

א. הערכת הנטל התאורטי הוצג באותה טבלת חישוב כנטל קיים – ודווקא זה הנטל הכבד ביותר המטה את הדוח המעוות.

חישוב תאורטי לעצי המשתלות –מטה את נתוני החישוב "ומצדיק " הפחתת הנטל הרגולטורי של הדוח.

ב. רישיון העתקה בלבד במשתלה . לא כריתה .רוב השתילים -לא עץ בוגר ולא זקוקים לרישיון.[26]

ג. לא נשקלו חלופות כנדרש במדריך הממשלתי [27]


תוצאת בחינת דוח RIA – לאור פקודת היערות והמדריך הממשלתי מוכיחה :

לא נעשה דוח כנדרש!

לא קיימת הצדקה להפחתת היקף רישיונות כריתה . הדוח מגמתי וכרתני

הדוח אינו עומד בהוראות המדריך הממשלתי בלשון המעטה, ולא בהוראת החלטת הממשלה .

(מי אישר את הדוח הזה? מה המידע שהניח לפניו הרגולטור?)


דוח RIA 2017 - מוצג כהצדקה לצורך לבטל רישיונות כריתה

להפחית רגולציה ברישיונות כריתה .הערות : [1] החלטת ממשלה 2118 24.10.2014 הפחתת הנטל הרגולטורי [2] מדריך ממשלתי הערכת השפעות הרגולציה RIA [3] פקודת היערות " ערך עץ " חלק א . [4] פקודת היערות: ערך חליפי, "צורך ציבורי " כתנאי לביטול רישיון, ערך עצים תרבותי נופי סביבתי וכ, חובת פרסום, זכות הגשת ערר, רישיון כריתה על פי תכלית ובדיקת ערכי העצים (לציבור) ועוד . [5] תועלות מדעיות של עצים ויערות לאדם לסביבה לטבע ולאקלים חשיבותם של העצים [6] ניתוח עלות תועלת הצללה בישראל [7] " צורך ציבורי לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית." פקודת היערות סעיף 15 ג. [8] החלטת ממשלה 2118 סעיף 3.ז [9] דוח בחינת רגולציה חדשה RIA היקף רישיונות כריתה 2.2017 (משרד החקלאות ) -נספח א עמוד 14 [10] הרגולטור החדש מונה ע"י השר אורי אריאל ומנכ"ל המשרד . והחליף א חגי שניר פקיד יערות ראשי ומנהל אגף יער ואילנות ואת ישראל גלון פקיד היערות אחראי על הידע המקצועי בעצים. ברקאי ללא רקע מקצועי בעצים- (לדברי גלון הוא סרב לעשות חפיפה ולא לקיים אף לא פגישה אחת. Israel.galon@gmail.com (יש אישור למסירת המייל) [11] https://www.nevo.co.il/law_html/law01/180_001.htm פקודת היערות 15 (ד) (4) החלטות הועדה המייעצת [12] לדברי ישראל גלון ( 2008-2016 פקיד היערות) נכח בוועדות והציג את חוות הדעת המקצועיות וכתב מסמך מנחה. [13] הנחיות לנטיעת עצים 2018 משרד החקלאות , ארז ברקאי [14] פקודת היערות 15. א (ב) נטיעה חלופית [15] אתר משרד החקלאות: ערך חלופי ערכם הכספי של העצים: https://www.gov.il/he/departments/guides/alternate_value?chapterIndex=2 [18] https://www.nevo.co.il/law_html/law01/180_001.htm פקודת היערות סעיף 15 א (ב) ערך חלופי [19] https://www.nevo.co.il/law_html/law01/180_001.htm: פקודת היערות –"ערך עץ " חלק א [20] https://www.nevo.co.il/law_html/law01/180_001.htm: פקודת היערות סעיף 15 א (א) [21] נוהל ערכיות עצים, סקר עצים, נוהל מבא"ת תנאי סף נספח 6 – סקר עצים. [22] חוק התכנון והבניה 83 ג (ג) [23] אגרת רישיון כריתה 48 ₪ , ( לא משנה כמות העצים ברישיון ) קישור לאתר התשלום : https://ecom.gov.il/counterspa/home/81/1/LicenseToCutProtectedTrees?language=he [24] עצים ומטעים לא בהכרח מחוייבים בכריתה, כי אם טיפול. וערכם הסביבתי, האקלימי אינו מוטל בספק, מטעי עצים הם חגורה ירוקה [25] https://www.nevo.co.il/law_html/law01/180_001.htm פקודת היערות 25 (א) דין וחשבון שנתי [26] פקודת היערות, חלק א "עץ בוגר" [27] לדוגמא : נטעו 1000 שת' מסוג X לצורך מכירתם כעצי נוי. בהגיעם לקוטר 10 ס"מ -תשלח בקשה מקוונת כוללת -ויתקבל רישיון העתקה כולל הנחיות תנאי העתקה ( השקיה ובית נטיעה) לחלופין בקשה שנתית.

Comentarios


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page