top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

אין אדם אין טבע אין דין אין אמינות ואין מענה.


עמית ברכה מנכ"ל אדם טבע ודין. לא טורח לענות למכתבי

לכבוד טו בשבט מר ברכה פרסם מכתב חגיגי, הוא התהדר בהצעת החוק "להגברת הגנת העצים" (תיקון פקודת היערות)

כזכור, הוכחנו שהצעת החוק מבטלת את הגנת העצים ואת זכיות הציבור.

אז מה חוגג מר ברכה?

ולמה הוא לא עונה למכתבי?

עיקרי הדברים:

מ- 2018-אדם טבע ודין מעניקים "כסוי סביבתי" להפחתת הגנת העצים בטענת "הפחתת הרגולציה"

הצעת החוק שלכם מ-2018 תואמת את הפחתת רגולציה ברישיונות כריתה 11.2018 [1]

מטרת הפחתת הרגולציה: קיצור תהליכים. רישיון כריתה יוצא מראש, לפני תכנון .זו פגיעה משמעותית בהגנת העצים ובזכויות הציבור.


מטרידה מאוד מעורבותכם בביטול הגנת העצים בשנים 2018-2021 .והטעיית הציבור מטרידה לא פחות.

במכתבך החגיגי כמה "אי דיוקים"

לטענתך 70,000 עצים נכרתים בשנה, והאמת היא: ב- 2020 נכרתו 280,000 עצים. ב2019 190,000 עצים, 2018 -כ 150,000 עצים.

לטענתך הצעת החוק "מגבירה הגנת העצים" והאמת היא שהצעת החוק נועדה להפחית רגולציה ולקצר תהליכים , לבטל מעורבות מוסדות התכנון (אנשי המקצוע) בהגנת העצים. לבטל את זכות הציבור להגן על עצים לאורך כל הליכי התכנון. (גורל העצים יקבע מראש)

גם בהצעת החוק שלכם "אי דיוקים"

הצעת חוק היא מסמך משפטי, הכפופה להוראות המדריך הממשלתי לניסוח החקיקה, ראה פרק "הוראות דברי ההסבר להצעת החוק"

קיימות הטעיות בדברי ההסבר להצעת החוק, הטעיה בשם הצעת החוק , ותאור הצעת החוק.

שכחת לכתוב : בוטל תיקון 89 לחוק התכנון והבניה.

שכחת לכתוב: מוסדות התכנון לא יהיו אחראים יותר להגנת עצים בשטח התוכנית.

שכחת לכתוב: רישיונות כריתה יצאו מראש לפני תכנון.

שכחת לכתוב: בכל ההליך התכנוני, דינם של העצים כבר נגזר מראש.

שכחת לכתוב: שלט על העץ יתלה רק לפני תוכנית תב"ע (10-20 שנה לפני היתר בניה)

שכחת לכתוב: בוטלה הגנת עצים ע"י הציבור, לא ניתן להגיש התנגדות בנושא הגנת עצים- בכל שלבי ההתנגדויות לתוכנית

שכחת לכתוב: אנשי המקצוע: אדריכלים, מהנדסים, לא יעסקו יותר בהגנת עצים במהלך התכנון.

שכחת לכתוב: להגנת העצים בחרתם את הדרג הנמוך והלחיץ ביותר, החלטתם שהוא יחליף את וועדות התכנון ואת אנשי המקצוע. ואת כל ההליך התכנוני בו יש הרבה אפשרויות להגן על עצים. החלטתם שפקיד יערות זוטר יוציא רישיון כריתה מראש על סמך שרטוט כלשהוא -שיגיש לו היזם עם בקשת רישיון כריתה. פקיד יערות זוטר יתייחס לשרטוט כאילו זו תוכנית סופית בהיתר בניה. וייתן רישיון מראש.

שכחת לכתוב: החורשה ליד הבית שלכם תיכרת , ללא פרסום, וללא יכולת התנגדות , רק בגלל רישיון כריתה שיצא לפני 10 שנים ויותר.

שכחת לכתוב : זו הצעת חוק "להפחתת הרגולציה" =הפחתת הגנת העצים !

סוחרי וכורתי העצים לא יכלו לכתוב הצעת חוק טובה יותר, מהצעת החוק של אדם טבע ודין,

אז עם עם מי אתה חוגג ?

זה יום חגיגי לסוחריי העצים לכורתים וללוביסטים שלהם,

כידוע לך , ח"כ להב הרצנו משווק את הצעת החוק של אדם טבע ודין, בלי לגלות לציבור ולמקבלי ההחלטות את מה שאתם שכחתם לכתוב


כאמור, מר ברכה לא עונה, בהתאמה ח"כ יוראי להב הרצנו סרב להיפגש.

הצעת החוק הרעה הזו ממתינה לנו מאחורי הסיבוב. היא לא בוטלה.


וכן לא בוטלה "התוכנית המשרדית המעוותת להפחתת הנטל הרגולטורי ברישיונות כריתה" / ארז ברקאי וענבר אשכנזי

התוכנית סותרת את החוק, בלשון המעטה, ויוצרי התוכנית מתנהלים לאורה.

הוכחנו את העיוות: התוכנית לא נכתבה ע"פ המדריך הממשלתי להפחתת הרגולציה, ולא ע"פ החלטת ממשלה להפחתת הרגולציה, ומתעלמת מדיני הגנת העצים בבוטות .הנה עיוות קיצוני :ברקאי ואשכנזי לא בחנו את התוכנית לאור סעיף החוק הכלכלי בפקודת היערות, המבטא את תועלות העצים=ערך כלכלי= כספי ציבור.


העיוות גובה קורבנות

מאז יצאה התוכנית המעוותת להפחתת הרגולציה ברישיונות כריתה - כמות העצים לכריתה מוכפלת בכל שנה . והפקיד הבכיר עוסק בהסתרת המידע 280,000 עצים לכריתה בשנת 2020 , הבכיר האחראי מסתיר את המידע מהציבור


דין התוכנית המעוותת להתבטל

אבל יש לנו שר מישפטים המתעלם מתחום אחריותו ובהתאמה אליו היועמ"ש שלו

ויש לנו שר חקלאות המצוי בניגוד עיניינים ולא היה צריך להתמנות ,


החוק החכם מאפשר פיתוח תוך הגנת העצים והגנת הציבור. עובדי ציבור ועמותות בחוצפתם פוגעים בכולנו.

הם מנסים לגזול מאיתנו את תועלות העצים

--------------------------------------

התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי רישיונות כריתה -משרד החקלאות 11.2018

(1) קישור:

コメント


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page